Szybkie zamówienie

Formularz został wysłany.

Szybkie zamówienie

Nie masz czasu złożyć zamówienia. My zrobimy to za Ciebie

* skontaktujemy się z Tobą w ciągu 15 min, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17.

Regulamin

 

Regulamin Świadczenia Usług NaprawTelefon.pl


Regulamin Świadczenia Usług serwisu NaprawTelefon.pl (dalej zwany "Regulamin") określa warunki wykonywania usług serwisowych przez właściciela marki NaprawTelefon.pl, firmę KomaTel Michał Balara, ul: Królowej Jadwigi 29D 34-400 Nowy Targ NIP: 735-253-79-03 (dalej zwaną "NaprawTelefon.pl").

I. Postanowienia ogólne

 1. NaprawTelefon.pl świadczy swoje usługi na terenie całej Polski.

 2. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający firmie NaprawTelefon.pl świadczenie usług naprawy oraz regeneracji urządzeń elektronicznych takich jak telefony komórkowe, tablety oraz odtwarzacze MP3 itp .

 3. W zakresie zawarcia i wykonywania usługi serwisowej strony uznają za wiążące oświadczenia woli i ustalenia dokonane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz systemu zakupu usług NaprawTelefon.pl.

 4. Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług serwisowych przed upływem 10-dniowego terminu od zawarcia umowy, zatem Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 ze zm.).

 5. Złożenie zlecenia oznacza zawarcie umowy serwisowej, do której w całości ma zastosowanie niniejszy Regulamin.

 6. Klient wyraża zgodę na przesyłanie mu drogą elektroniczną faktur VAT za wykonane usługi.

 7. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby prowadzenia usług serwisowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 02.101.926.). Administratorem danych osobowych jest NaprawTelefon.pl.

II. Podstawowe zasady świadczenia usług serwisowych

 1. Korzystanie z usług NaprawTelefon.pl wymaga dysponowania sprzętem elektronicznym z dostępem do internetu, posiadającym przeglądarkę internetową www dostępu do poczty elektronicznej.

 2. Serwis podaje na stronie NaprawTelefon.pl listę urządzeń, które mogą być przedmiotem usługi serwisowej.

 3. Podawane na stronie NaprawTelefon.pl przykładowe ceny napraw oraz podawany Klientowi w trakcie składania zlecenia orientacyjny koszt naprawy są określone na podstawie statystyk kosztów napraw dokonywanych wcześniej przez NaprawTelefon.pl w ramach innych zleceń o podobnym charakterze usterki, lecz może ona uledz zmianie o czym klient zostanie wcześniej poinformowany!
  Treści te mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 4. Klient sam zakłada sobie konto w systemie NaprawTelefon.pl poprzez podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz nr telefonu. Po zalogowaniu Klient może zarządzać swoimi danymi osobowymi, teleadresowymi oraz zleceniami, śledzić status naprawy, śledzić gdzie znajduję się przesyłka gdy jest przekazana kurierowi.

 5. Konto Klienta jest chronione hasłem. Hasło i pozostałe dane dostępu są poufne i nie powinny być przekazywane przez Klienta osobom nieupoważnionym. W przypadku przekazania danych do konta przez klienta osobie trzeciej i ingerencji tej osoby wbrew wiedzy i woli właściciela konta firma NaprawTelefon.pl nie odpowiada.

NaprawTelefon.pl nigdy nie żąda od Klienta podania hasła. Służy ono jedynie do logowania w systemie NparawaTelefon.pl dostępnym pod adresem www.NaprawTelefon.pl    

III. Zlecenie usługi

 1. Zlecenie usługi serwisowej (dalej zwane"Zlecenie") składane jest wyłącznie za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie www.NaprawTelefon.pl Klient zobowiązany jest do umieszczenia w Zleceniu prawdziwych danych osobowych oraz wskazania danych umożliwiających nawiązanie z nim kontaktu mailowego lub telefonicznego.

IV. Transport

 1. Przekazanie sprzętu do głównego serwisu NaprawTelefon.pl odbywa się wyłącznie za pomocą firmy kurierskiej, zlecenie (zlecenie odbioru) to jest generowane automatycznie poprzez system NaprawTelefon.pl po zakupie poszczególnej usługi lub towaru przez klienta.

 2. Klient powinien zabezpieczyć uszkodzone urządzanie do transportu (umieścić go w pudełku oryginalnym lub zastępczym) zaś kurier powinien umieścić urządzenie klienta w kopercie lub folio-paku firmy kurierskiej.

 3. Wszystkie zlecenia odbioru przesyłek od klientów są realizowane następnego dnia roboczego od zakupu/złożenia zlecenia serwisowego.

 4. Po wykonaniu naprawy urządzenie jest odsyłane niezwłocznie na adres podany przez klienta przy zamawianiu usługi za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 5. Wszystkie przesyłki na czas transportu są ubezpieczone do kwoty 5000zł.

V. Diagnoza i wycena usterki

 1. Po dotarciu uszkodzonego urządzenia serwis NaprawTelefon.pl dokonuje diagnozy uszkodzonego urządzenia i w jej wyniku potwierdza lub określa prawidłowy koszt usługi serwisowej.

 2. W przypadku braku innego postanowienia, diagnoza urządzenia jest dokonywana wyłącznie w zakresie usterki wskazanej przez Klienta.

 3. Diagnoza usterki jest darmowa i klient nie ponosi opłaty za diagnozę urządzenia.

VI. Naprawa

 1. NaprawTelefon.pl dokonuje naprawy urządzenia z zastosowaniem oryginalnych części lub w przypadku ich niedostępności w obrocie na rynku polskim, ich wysokiej jakości zamienników.

 2. Serwis NaprawTefon.pl wykonuje usługę serwisową na najwyższym poziomie, z zachowaniem obowiązujących norm i standardów w zakresie technologii, wykorzystywanych narzędzi i metod, a także wymaganych kompetencji zawodowych swoich pracowników.

 3. W wypadku, gdy w trakcie naprawy okaże się, że jej dokonanie wymaga naprawienia również innej, niewskazanej przez Klienta usterki, która skutkuje wzrostem kosztu usługi serwisowej ponad kwotę zaakceptowaną przez Klienta, serwis NaprawTelefon.pl zwróci się do niego o akceptację tego kosztu.

 4. Jeżeli Klient nie zaakceptuje kosztu, bądź nie wyrazi zgody na naprawę dodatkowych usterek, co stanowi warunek skutecznej naprawy usterki wskazanej w zamówieniu, uważa się, że Klient rezygnuje z dokonania naprawy. W takiej sytuacji urządzenie zwracane jest do Klienta, po uiszczeniu przez niego zryczałtowanych kosztów przesyłek kurierskich oraz opakowań.

 5. Serwis NaprawTelefn.pl nie wydaje uszkodzonych części z wykonanych napraw.

VII. Koszty usługi

 1. Na całkowity koszt zlecenia składają się:

  1. Koszt usługi serwisowej, w tym koszt części zamiennych,

  2. Zryczałtowane koszty przesyłek kurierskich oraz opakowań, Informacje o przesyłkach

  3. Koszty zamówionych przez Klienta usług dodatkowych,

  4. Ewentualny koszt dodatkowy związany z wybranym przez Klienta sposobem realizacji płatności za usługę lub towary.

 2. Koszt usługi serwisowej określany jest w wyniku diagnozy urządzenia, zaś pozostałe koszty podawane są Klientowi w trakcie składania Zlecenia.

 3. Złożenie Zlecenia jest jednoznaczne z akceptacją przez Klienta zryczałtowanych kosztów przesyłek kurierskich oraz opakowań, kosztu zamówionych usług dodatkowych oraz ewentualnego kosztu dodatkowego związanego z wybranym przez Klienta sposobem realizacji płatności za usługę lub usługi transportu urządzenia.

 4. Zakupując poszczególną usługę serwisową klient jest informowany o prawdopodobnym maksymalnym koszcie usługi . Oznacza to, że serwis NaprawTelefon.pl nie ma obowiązku uzyskania od Klienta odrębnej akceptacji dla kosztu naprawy niższego lub równego określonemu limitowi.

 5. W sytuacji kiedy koszt usługi serwisowej przekracza limit określony przez Klienta, serwis NaprawTelefon.pl  zobowiązuje się do kontaktu z Klientem celem uzyskania akceptacji kosztów usługi serwisowej.

 6. Naprawa nie jest dokonywana, jeśli Klient nie zaakceptuje jej kosztu. W takiej sytuacji urządzenie zwracane jest do Klienta, po uregulowaniu przez niego wszelkich kwestii finansowych .

VIII. Płatność

 1. Serwis naprawTelefon.pl akceptuję następujące metody płatności:

  1. Płatność przelewem na konto NaprawTelefon.pl,

  2. Płatność za pobraniem,

  3. Płatność online za pośrednictwem systemu PayU . (przelewem lub kartą płatniczą).

 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem systemu PayU

 3. Składając Zlecenie Klient wybiera metodę płatności.

 4. Wybrana metoda płatności może się wiązać z koniecznością poniesienia przez Klienta dodatkowego kosztu. O wysokości tego kosztu Klient jest informowany przed złożeniem Zlecenia w systemie NaprawTelefon.pl.

 5. Serwis NaprawTelefon.pl po zrealizowaniu zlecenia wystawia Klientowi paragon lub fakturę VAT za wykonane usługi.

IX. Czas realizacji usługi

 1. NaprawTelefon.pl deklaruje wykonanie usługi w czasie nie dłuższym niż ustalony indywidualnie do każdego zlecenia serwisowego, mierzonym od dnia wprowadzenia uszkodzonego urządzenia do systemu serwisowego NaprawTelefon.pl o czym zostanie Klient poinformwany drogą elektroniczna oraz SMS. 

 2. Czas wykonania usługi ulega wydłużeniu o:

  1. Czas oczekiwania na akceptację przez Klienta kosztu naprawy,

  2. Czas oczekiwania na dokonanie przez Klienta zapłaty za usługę.

 3. W szczególnych przypadkach (bardzo złożone uszkodzenia, urządzenia rzadko występujące w obrocie na rynku polskim, brak dostępności części w obrocie na rynku polskim) serwis NaprawTelefon.pl poinformuje Klienta o możliwym czasie realizacji zlecenia .

X. Wyłączenia odpowiedzialności

 1. Serwis NaprawTelefon.pl w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i programów danych przechowywanych w naprawianym urządzeniu.

 2. Serwis NaprawTelefon.pl nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w transporcie powstałe w sytuacji wykorzystania własnego opakowania Klienta, jeżeli opakowanie to nie spełnia wszystkich poniższych wymagań:

  1. Zapewnia sztywność przesyłki,

  2. Zabezpiecza urządzenie przed uszkodzeniem mechanicznym,

  3. Uniemożliwia przesuwanie się urządzenia w opakowaniu,

  4. Uniemożliwia samoczynne otwarcie przesyłki a uszkodzenie jest skutkiem niespełnienia tych wymagań.

 3. Serwis NaprawTelefon.pl nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przekazanego do naprawy sprzętu oraz nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, o ile uszkodzenia te nie dotyczą w sposób bezpośredni usterki, której naprawa została NaprawTelefon.pl zlecona.

XI. Gwarancja

 1. Serwis NaprawTelefon.pl (Gwarant) udziela3 miesięcznej gwarancjina swojeusługilubtowary.
  Gwarancja obejmuje
  jedynie zakres naprawionych lub wymienionych częściużytych do naprawy poszczególnego urządzenia.
 2. Należy bezwzględnie zachować dowód zakupu towaru lub wykonanej usługi (rachunek, faktura VAT) wydany przez Gwaranta oraz załączyć wskazany dokument w przypadku reklamowania towaru w oparciu o gwarancję udzieloną przez Serwis NaprawTelefon.pl
 3. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie do towarów nabywanych na podstawie umowy kupna-sprzedaży oraz usług wykonywanych na podstawie umów o dzieło, zawieranych pomiędzy Serwisem NaprawTelefon.pl, a Klientami.
 4. Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski.
 5. Uprawnienia Nabywcy towaru z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie:

           - po upływie okresu Gwarancji;

           - w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania, ingerencji zakupionego towaru lub wykonanej usługi, wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta    lub            podmiot inny niż Serwis NaprawTelefon.pl;

    6.   Gwarancja nie obejmuje nieprawidłowego działania sprzętu wynikającego z następujących zdarzeń mających miejsce w okresie udzielania gwarancji:

            - uszkodzeń spowodowanych zalaniem urządzenia cieczą lub wilgocią;

            - uszkodzeń mechanicznych;

            - uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji i konserwacji sprzętu elektronicznego;

            - uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy użytkownika lub stosowania nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych;

            - uszkodzeń spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio zdarzeniami zewnętrznymi takimi jak: powódź, pożar, przepięcie linii energetycznej lub teletechnicznej, uderzenie pioruna;

            - uszkodzeń powstałych z winy działania oprogramowania takiego jak : nielegalne lub nielicencjonowane oprogramowanie, wirusy komputerowe, programy śledzące;

            - uszkodzeń powstałych z winy producenta urządzenia takich jak: wadliwe sterowniki, oprogramowanie z wirusem, oprogramowanie uszkadzające urządzenie;

            - uszkodzeń spowodowanych próbą naprawy lub modyfikacji urządzenia, podejmowanej przez nieuprawnione osoby lub firmy;

            - w przypadku nie podania kodu blokady, w celu przetestowania urządzenia po naprawie, gwarancja nie zostaje udzielona;

            - w przypadku stwierdzenia ingerencji cieczy w urządzeniu na usługi nie udzielamy gwarancji.

     7.    Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez Serwis NaprawTelefon.pl oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady   towaru        oraz wadliwego towaru.

     8.    Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta.

     9.    Serwis NaprawTelefon.pl rozpatruje reklamacje zgodnie z procedurą reklamacyjną (najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia).

     10.  Sposób dostarczenia sprzętu do naprawy gwarancyjnej:

            - klient jest zobowiązany wysłać sprzęt na koszt Serwisu NaprawTelefon.pl za pośrednictwem firmy spedycyjnej wykorzystywanej na ten cel przez Gwaranta, w sposób zgodny z procedurą przewidzianą dla reklamacji,

            - osobiste dostarczenie przez Klienta przedmiotu związanego z reklamacją do siedziby Gwaranta znajdującej się przy ul. Królowej Jadwigi 29 D , 34-400 Nowy Targ.

   11. Klient zobowiązany jest dokonać archiwizacji danych znajdujących się na nośniku. Wyłączną odpowiedzialność za dane znajdujące się na nośniku ponosi Klient.

   12. Gwarant nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.

    13. W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji na podstawie gwarancji i oględzin wadliwego towaru lub jego części, Gwarant stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej Gwarancji, w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, Gwarant poinformuje o tym Klienta.

13. 1. Klient podejmuje decyzję o:

 1. podjęciu naprawy odpłatnej,

 2. odesłaniu mu urządzenia w stanie, jakim został dostarczony do serwisu zwracając Klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko.

14. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy towaru konsumpcyjnego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

XII. Reklamacja

1. Serwis NaprawTelefon.pl realizuje uprawnienia Klienta wynikające z udzielonej gwarancji i jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności zawartymi w Kodeksie Cywilnym.

1.1 Do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży. Odpowiedzialność przyjmującego zamówienie jest wyłączona, jeżeli wada dzieła powstała z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez zamawiającego.

1.2Jeżeli zamawiającemu udzielono gwarancji na wykonane dzieło, przepisy o gwarancji przy sprzedaży stosuje się odpowiednio.

2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta, na przykład, poprzez przesłanie formularza reklamacji dostępnego dla Klienta na stronie www.NaprawTelefon.pl lub zwrócenie się o przesłanie formularza poprzez email nabiuro@naprawtelefon.ploraz odesłanie go wraz z towarem na adres: ul. Królowej Jadwigi 29 D, 34-400 Nowy Targ.

3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

5. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Królowej Jadwigi 29 D, 34-400 Nowy Targ. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

6. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w Rozdziale XII pkt. 5 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 4 oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

XIII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Rozdziale XIII pkt. 8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
- pisemnie na adres: ul. Królowej Jadwigi 29D, 34-400 Nowy Targ;
- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@naprawtelefon.pl
 ;

2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie internetowejwww.naprawtelefon.plw zakładce „polityka zwrotów oraz reklamacji”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Królowej Jadwigi 29 D, 34-400 Nowy Targ.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

9.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3)  w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.